Rodzice dziecka, mimo że nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą bezproblemowo prawnie zatrudnić do pomocy w opiece nad nim nianię.
Formą zatrudnienia niani jest umowa uaktywniająca, zawierana pomiędzy dwoma podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, czyli nianią i rodzicami/ rodzicem.
Jak w Polsce bywa wszystko jest opodatkowane, tak i owa umowa podlega opodatkowaniu, ale warto zwrócić uwagę, na zasadach szczególnych.
A więc to już pierwszy krok by nie bić się z myślami jest niania jak obliczyć podatek.
Uzyskiwane z tego tytułu wynagrodzenie przez nianię oczywiście jest opodatkowane, al

Niania jak obliczyć podatek

W kilku słowach rodzic dziecka nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia, ani też nie sporządza i nie przekazuje niani ani organowi podatkowemu deklaracji i informacji podatkowych.
Do wynagrodzenia niani stosuje się koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym, że oblicza się je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika (rodzica) lub opłacone przez podatnika (nianię) w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
Po zakończeniu roku podatkowego niania ma obowiązek złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanych dochodów (PIT-36).